sina - todayline-mensread

10 October | Sina / Line Today / men’sreads | The 24th Hong Kong Jewish Film Festival

English below the Chinese c24a+-e|aeca$ae>>a1/2+-c11aeee1/4i1/4a?c4aYaea>>e>>a1/2+- a1/2coe>>a1/2+-c1/4cai1/4ca?!a$a(R)e1/2aaeeec 24 a+-e|aeca$ae>>a1/2+-cai1/4a>> a1aae1/4 2023 a1 11 ae 11 aeYe3 19 aeYi1/4ae1/4aae3eae2ece e!ae>>a1/2+-caa3/4eaeaceca1/2+-e|a1/2ai1/4 aaea3/4eaa>>Ye 2aaae3aac3/4aacae-aaea$a(C)c- aaaa(R)i1/4a+-20a$ea aeec aaa a cec ac-ce>>a1/2+-aa>>e!aeea3/4aea1/4aae?ae2>>i1/4ea$a(R)e2aYa13aeYc!ae3aeYecacaaooc (C)e|eLa a SHTTLa c 24 a+-e>>a1/2+-ca>>Ya+-cc2ae(R) ae|(R)ce>>a1/2+-a SHTTLaae eaoa1i1/4a|ea3/4e>>a1/2+-aae1/4 Ady Walter aa eec3/4e2e!eea1/2+-aeaaoe1/4e a$ae-a>>oca aea-i1/4a>>Ya(R)e!e -eeL1/2i1/4a(R)c3/4aaeae aocc21aYa3/4eecae-a a$i1/4c1/4caaecceaaee ccae>>aaeaei1/4ec3/4aoea acaeaocaa+-a a The Futurea ae|(R)c2a>>Ye 2ae>>a1/2+-a-eca$ace i1/4a>>Ye 2aaae1/4 Noam Kaplan ca The Futureai1/4aeaeaecc a1/4cae2a i1/4aeceaeaea>>c3/4(C)aa(R) aaaooaei1/4aaeaaoaoaooe!aea|cca(R)c3/4(C)aoae1/4c(R)ae3aca1/4ccai1/4 aaeeec3/4a|caaeceee>>a1/2+-ca aei1/4a1/41/4a1aec3/4aaYaoca1>>e ai1/4a1/2aooaeaa2a-ae(C)+-i1/4a>>a ae+-aae2a aaeaa a The Shadow of the Daya aae>>?aecae2ae caeaae1/4c3/4(C)ce$a>>3ee Luciano ca?!i1/4a>>a>>caa>>Yaeaa+-ccccaea-i1/4ae ceaa+-ce|a cae>>aca>>a+-caea+-eacacaY3a-(C) Anna aei1/4aae1/2ae1e(R) aoaaeea>>$aooee?caea>>Le(C)aec a-i1/4aeaa aee1/2aa>>Yaeaaae-ae2ec3/4a>>Lae3eY?aea>>c3/4(C)cca1/41/4a1ea   a Without Precedenta a2c!a a3/4ccec a Without Precedentai1/4ee?aoa ae?a$aeeeca1/2+-i1/4ee?aoaY1a!aaa(R)1a a$aaaaa13ca ae?a$ce1/4ceaeY-caei1/4e3a>> a>>ca1/4ee?e?a ae ae ee+-eae>>a1/2+-aaea3/4e+-aea-a1i1/4e|ae e>>a1/2+-a SHTTLaa eae e+-aeac1ea1/2+-ccoec3/4aea3/4ae+-aYaoeLca$aaeacae(C)aei1/4ecYaae1/4 2023 a1 10 ae 13 aeYei1/4ae1/4e>>a1/2+-cc2c...