dotdotnews

12 October | dotdotnews | Jewish Film Festival to host multi-national films in November covering friendship and politics

English below the Chinese ca$ae>>a1/2+-c11aee e3/4|aa$aa1/2+-c aeeaea1/4eae?ae2>> ae>>aeea +-eac24a+-e|aeca$ae>>a1/2+-caae1/42023a111ae11aeYe319aeYi1/4ae1/4aaea eae2ece e!a e>>a1/2+-caa3/4eaeaceca1/2+-e|a1/2ai1/4aaea3/4eaa>>Ye 2aaae3aac3/4aacae-aaea$a(C)c- aaaa(R)i1/4a+-aoaa$ea aeec aaa acec ac-ce>>a1/2+-aa>>e!aeea3/4aea1/4aae?ae2>>i1/4a1/4e ec3/4e2aYa13aeYc!ae3aeYecacaaooc (C)e|eLae>>a1/2+-ccoec3/4aea3/4ae+-aYaoeLca$aaeacae(C)aei1/4ecYaae1/42023a110ae13aeYei1/4ae1/4e>>a1/2+-cc2ca1/2+-ca>>Ya+-cc2ae(R) ae|(R)ce>>a1/2+-a SHTTLaae eaoa1i1/4a|ea3/4e>>a1/2+-aae1/4Ady Walteraa eec3/4e2e!eea1/2+-aeaaoe1/4e a$ae-a>>oca aea-i1/4a>>Ya(R)e!e -eeL1/2i1/4aeae aocc21aYa3/4eecae-a a$i1/4c1/4caaecceaaee ccae>>aaeaei1/4ec3/4aoea acaeaocaa+-a a>>Ye 2aaae1/4Noam Kaplanca The Futureai1/4aeaeaecc a1/4cae2a i1/4aeceaeaea>>c3/4(C)aa(R) aaaooaei1/4e(C)2c ae|(R)c2a>>Ye 2ae>>a1/2+-a-eca$ace aaea$a(C)aae1/4Giuseppe Piccionica The Shadow of the Dayai1/4aeaeaae>>?aecae2ae caeaae1/4Yaeaaae-ae2ec3/4a>>Lae3eY?aea>>c3/4(C)cca1/41/4a1ea a2c!a a3/4ccec a Without Precedentai1/4ee?aoa ae?a$aeea1/2+-i1/4ee?aoaY1a!aaa(R)1aa$aaaaa13ca ae?a$ce1/4ceaeY-caei1/4e3a>> a>>ca1/4ee?e?a i1/4e>>aeec 1ceee3ae e 3a +-ei1/4 aeeeaeYi1/4 a ca$ae>>a1/2+-c11aee e3/4|aa$aa1/2+-c aeeaea1/4eae?ae2>>a https://www.dotdotnews.com/a/202310/11/AP6526726be4b0935e502057ed.html aeeaeYaeoi1/4 e>>aee aeaeea1/2ae ae-e>>aeea13aae ae i1/4eaaeY-e1/2 e1/4 e>aeaoea3/4aeoe>>aeei1/4aaeY-e1/2 e1/4 e...